Step 11- JSP API

JSP API –

1- javax.servlet.jsp

2- javax.el

3- javax.servlet.jsp.tagext

4-javax.servlet.jsp.el

jspapi